top of page

vedtægter

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er BSK08. Foreningen er stiftet d. 10. juli 2008. Foreningens hjemsted er Brønderslev Kommune.

§2. Formål

Foreningens formål er at dyrke og fremme svømmesporten og alle dens facetter, samt andre idrætsaktiviteter, og give medlemmerne mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær i fritiden.

§3. Organisationer

Foreningen er medlem af SvømDanmark under Danmarks Idrætsforbund, DGI samt Idrætssamvirket Brønderslev, og er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser.

§4. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der anerkender BSK08's regler og vedtægter. Indmeldelse er bindende for en hel kontingentperiode. Kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen.

§5. Offentlig fremtræden

Medlemmer bør, hvis det er muligt, bære foreningens logo og klubtøj ved stævner.

§6. Kontingent

Aktivitetskontingent, der er inklusive medlemskontingent, fastsættes af bestyrelsen. Aktivitetskontingent betales af alle aktive udøvere.

Medlemskontingent, der opkræves hos medlemmer, der ikke benytter nogen af klubbens aktiviteter (passive medlemmer), fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§7. Stemmeret og valgbarhed

Stemmeberettigede og valgbare er hvert fremmødt medlem over 18 år, der har været medlem af foreningen de seneste 3 måneder. For et medlem under 18 år, der har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, kan stemmeret og valgbarhed varetages af en fremmødt forældre, der ikke er medlem. En fremmødt forælder kan højst afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt ingen valgbare stiller op til bestyrelsesvalg, kan øvrige personer med tilknytning til klubben besætte ledige poster, efter godkendelse af bestyrelsen.

Valgbare kan opnå valg uden fremmøde, såfremt formanden før generalforsamlingen har modtaget en skriftlig anmodning om dette fra opstillede valgbare, der er forhindret i fremmøde.

§8. Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved kontingentperiodens ophør. Dersom et medlem i denne situation skylder kontingent, kan ny optagelse i foreningen kun ske, når det tidligere skyldige kontingent er betalt.

§9. Ekskludering

Bestyrelsen kan ekskludere et eller flere medlemmer, hvis foreningens vedtægter overtrædes, eller der udvises usportslig eller usømmelig adfærd. Ekskluderede medlemmer har dog ret til at indanke sin sag for en generalforsamling.

 

§10. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og omfatter foruden formanden også næstformand, kasserer og sekretær.

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Under bestyrelsen kan nedsættes et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan konstituere sig med øvrige funktioner, som den finder nødvendige (fx svømmeudvalg, trænerudvalg, officialudvalg, pr-udvalg, etc.) De respektive udvalg refererer til bestyrelsen og kan bestå af medlemmer, trænere, forældre og øvrige med interesse for svømmesporten.

Bestyrelsen har mandat til at konstituere en valgbar efter vedtægterne til ledige poster undtaget medlemmer af et evt. forretningsudvalg. Hvis der ikke er etableret et forretningsudvalg kan formand, næstformand og kasserer ikke suppleres på denne måde.

Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Medlemmer af BSK08, der tillige er ansat i klubben, deltager i bestyrelsesarbejdet.

§11. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter en i forvejen lagt plan eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom. lndkaldelsen sker skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§12. Tegning af foreningen

Foreningen tegnes af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem.

§13. Foreningens midler og økonomi

Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bestemmer deres anbringelse.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har - hverken økonomiske eller sportslige. Ved underskud hæfter foreningen med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Har et medlem gjort noget strafbart eller på anden måde har handlet bevidst ukorrekt hæfter vedkommende personligt for dette jvf. dansk rets almindelige regler.

§14. Foreningens regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab, og forelægger dette til godkendelse på generalforsamlingen. Uddrag af regnskabet forelægges ved et bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet. Regnskabet skal være klar til revision senest 1 måned før generalforsamlingen.

§15. Revision

Til revision af foreningens regnskab vælges 2 revisorer af generalforsamlingen. Disse er at betragte som kritiske revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der er 1 på valg hvert år.

 

§16. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

7. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

11. Eventuelt.

 

§17. Forslag og indkaldelse til generalforsamling

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail til alle medlemmer samt opslag på BSK08’s hjemmeside og i svømmehallen.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker det.

§18. Vedtægtsændringer

For vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal meddeles medlemmerne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

§19. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af det, der ønskes behandlet.

§20. Foreningens opløsning

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. Ophører foreningen at bestå ifølge generalforsamlingsbeslutning, skal foreningens midler anvendes efter de retningslinier, der er udstukket af Idrætssamvirket Brønderslev.

Vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 10. juli 2008.

Opdateret  den 23. september 2020 efter beslutning på generalforsamling den 3. marts 2020 og den 17. marts 2024 efter beslutning på generalforsamling den 11. marts 2024.

 

BSK08| Frilandsvej 10 | 9700 Brønderslev | CVR: 31657148

bottom of page